Algemene Ledenvergadering

Geacht lid,

Het bestuur van Hengelsportvereniging De Leede nodigt haar leden van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 26 oktober 2021 aanvang 20.00 uur in het clubhuis van de IJsclub Warmond, Veerpolder 18, 2361 KV Warmond.

De inloop is vanaf 19.30 uur. Neem je VISpas mee. Graag, tot dan!

We hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar om de vergadering fysiek bij te wonen. Indien zich meer leden aanmelden dan beschikbare plaatsen in de zaal zijn, dan zullen we de vergadering ook hybride mogelijk maken.

U kunt zich alvast aanmelden via deze link: https://datumprikker.nl/pjxtjp5kw9k8jbii Graag, tot dan!

Hartelijke groet,

Caroline Doesburg,voorzitter
e voorzitter@hsvdeleede.n

-------------------------------------

AGENDA voor de Algemene Vergadering op dinsdag 26 oktober 2021 om 20.00 uur.
Locatie: Clubhuis IJsclub Warmond, Veerpolder 18, 2361 KV Warmond


1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Notulen Algemene Vergadering 21 januari 2020

5. Jaarverslag bestuur

6. Financiën
 • Toelichting op financieel Jaarverslag 2020
 • Balans 2020
 • Resultatenrekening 2020
 • Verslag kascommissie 2021
 • Decharge bestuur

7. Begroting
 • Toelichting bijgestelde begroting 2021
 • Bijgestelde begroting 2021
 • Toelichting Voorlopige begroting 2022 en 2023
 • Voorlopige begroting 2022 en 2023

8. Vaststelling contributie lidmaatschap 2022
 • Voorstel om de contributie ongewijzigd te laten.

9. Benoemingen
 • Kascommissie 2021: Jan Willem Blonk is aftredend en niet herkiesbaar.
 • Bestuur: Ed Rolfes, Frank Kerkvliet en Caroline Doesburg zijn aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om hen te herbenoemen in de functie van respectievelijk bestuurslid wedstrijdcommissie, bestuurslid jeugdcommissie en voorzitter

10. Plannen bestuur en commissies in 2022
 • Aanpassen statuten conform de WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)
 • Jeugdactiviteiten organiseren
 • Wedstrijden voor 18+rs organiseren
 • Visrechten uitbreiden
 • In gesprek met verenigingsondersteuner MidWest
 • Samenwerking met omliggende verenigingen onderzoeken
 • Werven vrijwilligers en een algemeen bestuurslid

11. Rondvraag

12. Sluiting